گفتمان های تازه

+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 14 آذر 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 7 آذر 1398 در ایران امروز از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 24 آبان 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 19 آبان 1398 در بزرگان ایران از سوی بردیا
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 28 مهر 1398 در هنر و ادب ایران از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 19 مهر 1398 در سرزمین ایران از سوی مرزبان (156 تراز)
+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 7 شهریور 1398 در تیره های ایرانی از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
2 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 12 تیر 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 25 خرداد 1398 در گذشته ی ایران از سوی بردیا خادمی
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 17 خرداد 1398 در هنر و ادب ایران از سوی فرزاد
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 15 خرداد 1398 در بزرگان ایران از سوی نما (15 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 13 خرداد 1398 در شاهنامه از سوی بردیا خادمی
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 13 خرداد 1398 در یادگارهای فرهنگی از سوی farferdowsi7
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 11 خرداد 1398 در بزرگان ایران از سوی بردیا خادمی
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان 2 خرداد 1398 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان 23 اردیبهشت 1398 در زبان و گویش از سوی محمود (146 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 22 اردیبهشت 1398 در هنر و ادب ایران از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان 18 اردیبهشت 1398 در یادگارهای فرهنگی از سوی آرش کمانگیر (20 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 14 اردیبهشت 1398 در گذشته ی ایران از سوی بردیا خادمی
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 10 اردیبهشت 1398 در هنر و ادب ایران از سوی افسانه عبدی
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 9 اردیبهشت 1398 در زبان و گویش از سوی افسانه عبدی (48 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 9 اردیبهشت 1398 در زبان و گویش از سوی افسانه عبدی (48 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 9 اردیبهشت 1398 در هنر و ادب ایران از سوی افسانه عبدی (48 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 8 اردیبهشت 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان 7 اردیبهشت 1398 در زبان و گویش از سوی AmKh
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 25 فروردین 1398 در زبان و گویش از سوی علی
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
2 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 23 فروردین 1398 در کیش و دین از سوی شاهد اسدی
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 22 فروردین 1398 در یادگارهای فرهنگی از سوی علی خیرآبادی
0 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان 22 فروردین 1398 در کیش و دین از سوی mohsen_ma
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان 20 فروردین 1398 در گذشته ی ایران از سوی اردشیر
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان 11 فروردین 1398 در تیره های ایرانی از سوی hashemi
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 3 فروردین 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان 9 اسفند 1397 در گذشته ی ایران از سوی بردیا خادمی
...