گفتمان های تازه

+1 تراز
0 پاسخ 450 بازدید
آغاز گفتمان آذر 14, 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ 609 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 1,015 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 228 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 299 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 240 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 311 بازدید
0 تراز
0 پاسخ 29 بازدید
آغاز گفتمان خرداد 13, 1398 در یادگارهای فرهنگی از سوی farferdowsi7
0 تراز
1 پاسخ 259 بازدید
آغاز گفتمان خرداد 11, 1398 در بزرگان ایران از سوی بردیا خادمی
0 تراز
2 پاسخ 341 بازدید
+1 تراز
0 پاسخ 149 بازدید
+1 تراز
2 پاسخ 201 بازدید
+1 تراز
0 پاسخ 212 بازدید
0 تراز
2 پاسخ 162 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 72 بازدید
0 تراز
0 پاسخ 133 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 10, 1398 در هنر و ادب ایران از سوی افسانه عبدی
+1 تراز
0 پاسخ 142 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 9, 1398 در زبان و گویش از سوی افسانه عبدی (48 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ 120 بازدید
+1 تراز
0 پاسخ 68 بازدید
+1 تراز
0 پاسخ 144 بازدید
0 تراز
2 پاسخ 371 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 51 بازدید
0 تراز
3 پاسخ 148 بازدید
0 تراز
2 پاسخ 161 بازدید
0 تراز
2 پاسخ 184 بازدید
+1 تراز
0 پاسخ 110 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 113 بازدید

407 پرسش / گفتمان

421 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...