کاربر ВОСПУҲР

زمان هموندی 3 سال (از فروردین 18, 1395)
گونه ی کاربری: پژوهنده
توانایی ها: دسته بندی هر گفتمانی از نو
ویرایش هر گفتمانی
ویرایش هر پاسخی
نام: Ваҳидрӯш Воспуҳр Виносп
جایگاه زندگی: Irân e bozorg> Xvarâsân e bozorg
زادسال: andar zamân negonjam
درباره: in zovânân râ dânam
1- Miyânik Pârsik 60%
2- %Pârtik 20 tâ 30
3-%Avestâik kamtar az 10
4- Esperanto bištar az 90%
5- %Englik 70 tâ 90
6-Espânik kamtar az 20%
7-Soqdik kamtar az 20%
pežuhešgar e zovânšenâsi o xonyâ am.
cand vâžanâma barây e zavânân e irânik harrobânda am.
az hâfez e bisar-o-pâ o digarân ke zavân e pârsik râ pâs nedârda and bizâr am
nevismân e arabi râ ba gurestân ferestâda am
vâžanâma ye sara pârsi (27000 vâža) râ nevisân am (anjâft).
------------------
ВОСПУҲР ВИНОСПОН
--Šokuh >>>andar oj--
--Šegefti >>>bianjâm--
--Nizbân >>>divânavr--

--Man hargez docâr e bimâri/divânagi ye gosasta/jodânevisi neam--
 --Âyanda-i az âyanda farâtar az âdamân--
 --A dark star shines--
 --Extraterrestrial singing of birds--
 --Âqâz-i barây e  pâyân
 Pâyân-i barây e âqâz
 Baaa piiiš---->
--The gatekeeper of reality is quantified imagination--

چکیده ی کارکرد ВОСПУҲР

ترازبندی: 1,543 تراز (جایگاه #2)
پرسش ها/ گفتمان ها: 127 (1 گزینش برای بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 77 (3 گزینش برای بهترین)
دیدگاه ها: 84
شمار ترازبندیها: 57 پرسش / گفتمان, 21 پاسخ
ترازهای داده شده: 75 تراز خوب, 3 تراز بد
ترازهای گرفته شده: 140 تراز خوب, 1 تراز بد
...