کاربر ورجاوند

زمان هموندی 3 سال (از فروردین 16, 1395)
گونه ی کاربری: کاربر هموند
نام: حسام الدین مرادی
جایگاه زندگی: ایران
زادسال: ۱۴
درباره:

چکیده ی کارکرد ورجاوند

ترازبندی: 739 تراز (جایگاه #3)
پرسش ها/ گفتمان ها: 86 (7 گزینش از برای بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 20
دیدگاه ها: 54
شمار ترازبندیها: 41 پرسش / گفتمان, 12 پاسخ
ترازهای داده شده: 53 تراز خوب, 0 تراز بد
ترازهای گرفته شده: 80 تراز خوب, 2 تراز بد
...