پرسش های فرستاده شده از سوی ورجاوند

0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 20, 1397 در بزرگان ایران
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 27, 1396 در شاهنامه
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 24, 1396 در بزرگان ایران
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 31, 1396 در شاهنامه
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 31, 1396 در شاهنامه
0 تراز
2 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 1, 1395 در زبان و گویش
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 1, 1395 در زبان و گویش
+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 1, 1395 در زبان و گویش
+3 تراز
0 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
0 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 15, 1395 در زبان و گویش
0 تراز
2 پاسخ
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان تیر 14, 1395 در زبان و گویش
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان تیر 5, 1395 در کیش و دین
+1 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 17, 1395 در زبان و گویش
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در زبان و گویش
0 تراز
0 پاسخ
0 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 13, 1395 در یادگارهای فرهنگی
+2 تراز
2 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 11, 1395 در زبان و گویش
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 6, 1395 در هنر و ادب ایران
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 20, 1395 در زبان و گویش
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 18, 1395 در بزرگان ایران
+1 تراز
1 پاسخ
0 تراز
2 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 12, 1395 در زبان و گویش
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 12, 1395 در شاهنامه
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 12, 1395 در زبان و گویش
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 10, 1395 در زبان و گویش
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 10, 1395 در هنر و ادب ایران

403 پرسش / گفتمان

390 پاسخ

217 دیدگاه

79 کاربر
...