گفتمان های تازه زبان و گویش

+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 14 آذر 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 24 آبان 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 12 تیر 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان 2 خرداد 1398 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان 23 اردیبهشت 1398 در زبان و گویش از سوی محمود (146 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 9 اردیبهشت 1398 در زبان و گویش از سوی افسانه عبدی (48 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 9 اردیبهشت 1398 در زبان و گویش از سوی افسانه عبدی (48 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 8 اردیبهشت 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان 7 اردیبهشت 1398 در زبان و گویش از سوی AmKh
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 25 فروردین 1398 در زبان و گویش از سوی علی
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 3 فروردین 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
0 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان 8 اسفند 1397 در زبان و گویش از سوی سپهر ساسانی
0 تراز
4 پاسخ
آغاز گفتمان 17 بهمن 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 17 بهمن 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 29, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 21, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 7, 1397 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 11, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 21, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 21, 1397 در زبان و گویش از سوی فرزاد
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 15, 1397 در زبان و گویش از سوی فرزاد (16 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 9, 1397 در زبان و گویش از سوی بی نام
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 5, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 31, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 30, 1397 در زبان و گویش از سوی فرزاد
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 21, 1397 در زبان و گویش از سوی فرزاد
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 20, 1397 در زبان و گویش از سوی فرزاد
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 16, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان تیر 2, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 29, 1397 در زبان و گویش از سوی امید
+1 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 22, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
...