گفتمان های تازه زبان و گویش

+1 تراز
0 پاسخ 444 بازدید
آغاز گفتمان آذر 14, 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ 608 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 1,015 بازدید
0 تراز
2 پاسخ 340 بازدید
+1 تراز
0 پاسخ 149 بازدید
+1 تراز
2 پاسخ 199 بازدید
+1 تراز
0 پاسخ 140 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 9, 1398 در زبان و گویش از سوی افسانه عبدی (48 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ 120 بازدید
+1 تراز
0 پاسخ 144 بازدید
0 تراز
2 پاسخ 363 بازدید
+1 تراز
0 پاسخ 110 بازدید
0 تراز
4 پاسخ 240 بازدید
آغاز گفتمان بهمن 17, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ 250 بازدید
آغاز گفتمان بهمن 17, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ 138 بازدید
+1 تراز
0 پاسخ 147 بازدید
+1 تراز
0 پاسخ 173 بازدید
0 تراز
2 پاسخ 167 بازدید
آغاز گفتمان شهریور 9, 1397 در زبان و گویش از سوی بی نام
0 تراز
1 پاسخ 39 بازدید
+1 تراز
0 پاسخ 196 بازدید
+1 تراز
1 پاسخ 42 بازدید
+1 تراز
1 پاسخ 94 بازدید
+1 تراز
1 پاسخ 220 بازدید
0 تراز
0 پاسخ 36 بازدید

407 پرسش / گفتمان

420 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...