گفتمان های تازه

0 تراز
7 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 26, 1395 در پیشنهاد / گله / آگاهی رسانی از سوی بی نام
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 18, 1395 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 16, 1395 در شاهنامه از سوی elahe�� B.g
0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 11, 1395 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 1, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 1, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 1, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان دی 28, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+2 تراز
0 پاسخ
+2 تراز
5 پاسخ
آغاز گفتمان دی 21, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان دی 18, 1395 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان دی 16, 1395 در تیره های ایرانی از سوی spr (15 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان دی 13, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان دی 5, 1395 در گذشته ی ایران از سوی بی نام
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان دی 5, 1395 در شاهنامه از سوی ارش
0 تراز
1 پاسخ
+2 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
2 پاسخ
0 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
2 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 13, 1395 در ایران امروز از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 11, 1395 در شاهنامه از سوی ارش
+1 تراز
3 پاسخ
+2 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 29, 1395 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 25, 1395 در فرهنگ ایران زمین از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 18, 1395 در شاهنامه از سوی fns4565 (83 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 18, 1395 در شاهنامه از سوی fns4565 (83 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 18, 1395 در شاهنامه از سوی fns4565 (83 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 18, 1395 در کیش و دین از سوی fns4565 (83 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 18, 1395 در هنر و ادب ایران از سوی fns4565 (83 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 18, 1395 در هنر و ادب ایران از سوی fns4565 (83 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 18, 1395 در هنر و ادب ایران از سوی بی نام
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 18, 1395 در هنر و ادب ایران از سوی fns4565 (83 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 18, 1395 در هنر و ادب ایران از سوی fns4565 (83 تراز)
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 18, 1395 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
...