سوالات بر اساس بیشترین آرا

+3 تراز
1 پاسخ
+3 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 8, 1396 در بزرگان ایران از سوی گردآفرید (154 تراز)
+3 تراز
2 پاسخ
+3 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 1, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
+3 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 16, 1395 در ایران امروز از سوی ورجاوند (739 تراز)
+3 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان تیر 28, 1395 در ایران امروز از سوی فرزند ایران (2,036 تراز)
+3 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
+3 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
+3 تراز
2 پاسخ
+3 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 19, 1395 در زبان و گویش از سوی گرشاسب (18 تراز)
+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 7 شهریور 1398 در تیره های ایرانی از سوی فرزند ایران (2,036 تراز)
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 16, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
+2 تراز
0 پاسخ
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 28, 1396 در تیره های ایرانی از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 28, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 20, 1396 در شاهنامه از سوی محمود (146 تراز)
+2 تراز
1 پاسخ
+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 7, 1396 در سرزمین ایران از سوی گردآفرید (154 تراز)
+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 7, 1396 در گذشته ی ایران از سوی گردآفرید (154 تراز)
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 1, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 1, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
+2 تراز
0 پاسخ
+2 تراز
5 پاسخ
آغاز گفتمان دی 21, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان دی 18, 1395 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,036 تراز)
+2 تراز
0 پاسخ
+2 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 29, 1395 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,036 تراز)
+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 25, 1395 در فرهنگ ایران زمین از سوی فرزند ایران (2,036 تراز)
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 18, 1395 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,036 تراز)
+2 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 1, 1395 در زبان و گویش از سوی اوهردخت (67 تراز)
+2 تراز
2 پاسخ
+2 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 5, 1395 در گذشته ی ایران از سوی امین
+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان تیر 27, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
+2 تراز
0 پاسخ
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 17, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 17, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
+2 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 13, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 7, 1395 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 16, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 8, 1395 در تیره های ایرانی از سوی فرزند ایران (2,036 تراز)

403 پرسش / گفتمان

390 پاسخ

217 دیدگاه

79 کاربر
...