کاربر mziefum1372

زمان هموندی 3 سال (از خرداد 16, 1395)
گونه ی کاربری: کاربر هموند
نام: نننننننننننننننن
جایگاه زندگی:
زادسال:
درباره:

چکیده ی کارکرد mziefum1372

ترازبندی: 222 تراز (جایگاه #4)
پرسش ها/ گفتمان ها: 14
پاسخ ها: 12 (1 گزینش برای بهترین)
دیدگاه ها: 7
شمار ترازبندیها: 4 پرسش / گفتمان, 1 پاسخ
ترازهای داده شده: 4 تراز خوب, 1 تراز بد
ترازهای گرفته شده: 24 تراز خوب, 0 تراز بد
...