گفتمان های تازه تیره های ایرانی

+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 7 شهریور 1398 در تیره های ایرانی از سوی فرزند ایران (2,027 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان 11 فروردین 1398 در تیره های ایرانی از سوی hashemi
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 9, 1397 در تیره های ایرانی از سوی فرزند ایران (2,027 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 28, 1396 در تیره های ایرانی از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان دی 16, 1395 در تیره های ایرانی از سوی spr (15 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 5, 1395 در تیره های ایرانی از سوی بی نام
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 8, 1395 در تیره های ایرانی از سوی فرزند ایران (2,027 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 2, 1395 در تیره های ایرانی از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 29, 1395 در تیره های ایرانی از سوی ورجاوند (740 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 23, 1395 در تیره های ایرانی از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 19, 1395 در تیره های ایرانی از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 19, 1395 در تیره های ایرانی از سوی ورجاوند (740 تراز)
...