گفتمان های تازه

0 تراز
0 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
+2 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان تیر 15, 1396 در گذشته ی ایران از سوی محمود (146 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان تیر 8, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان تیر 1, 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,027 تراز)
+1 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 22, 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (112 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 18, 1396 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
0 تراز
5 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 9, 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (112 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 8, 1396 در شاهنامه از سوی علي
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 6, 1396 در سرزمین ایران از سوی پرشیا
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 2, 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (112 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 1, 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (112 تراز)
0 تراز
4 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 29, 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (112 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 28, 1396 در کیش و دین از سوی فرزند ایران (2,027 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 24, 1396 در ایران امروز از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 24, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 14, 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,027 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 10, 1396 در فرهنگ ایران زمین از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+3 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 8, 1396 در بزرگان ایران از سوی گردآفرید (154 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 8, 1396 در گذشته ی ایران از سوی گردآفرید (154 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 5, 1396 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 5, 1396 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 2, 1396 در زبان و گویش از سوی امید
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 29, 1396 در گذشته ی ایران از سوی فرزند ایران (2,027 تراز)
0 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 20, 1396 در زبان و گویش از سوی Hasan Rafiee
+1 تراز
0 پاسخ
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 13, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 9, 1396 در ایران امروز از سوی محمود (146 تراز)
+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 7, 1396 در سرزمین ایران از سوی گردآفرید (154 تراز)
+3 تراز
2 پاسخ
+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 7, 1396 در گذشته ی ایران از سوی گردآفرید (154 تراز)
+1 تراز
4 پاسخ
آغاز گفتمان اسفند 10, 1395 در ایران امروز از سوی فرزند ایران (2,027 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اسفند 9, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اسفند 2, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اسفند 2, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+1 تراز
3 پاسخ
0 تراز
7 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 26, 1395 در پیشنهاد / گله / آگاهی رسانی از سوی بی نام
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 18, 1395 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 16, 1395 در شاهنامه از سوی elahe�� B.g
0 تراز
1 پاسخ
...