گفتمان های تازه سرزمین ایران

+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 19 مهر 1398 در سرزمین ایران از سوی مرزبان (146 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
0 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 17, 1397 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 20, 1397 در سرزمین ایران از سوی داود
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان دی 17, 1396 در سرزمین ایران از سوی simorgh emerdad
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 23, 1396 در سرزمین ایران از سوی فرزند ایران (2,027 تراز)
0 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 18, 1396 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 6, 1396 در سرزمین ایران از سوی پرشیا
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 5, 1396 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 5, 1396 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 7, 1396 در سرزمین ایران از سوی گردآفرید (154 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 18, 1395 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 11, 1395 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 16, 1395 در سرزمین ایران از سوی fns4565 (83 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 16, 1395 در سرزمین ایران از سوی fns4565 (83 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 16, 1395 در سرزمین ایران از سوی fns4565 (83 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 16, 1395 در سرزمین ایران از سوی fns4565 (83 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 14, 1395 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 7, 1395 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 7, 1395 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 25, 1395 در سرزمین ایران از سوی بی نام
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 22, 1395 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
...