گفتمان های تازه

0 تراز
6 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 1, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 1, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+3 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 1, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 1, 1395 در ایران امروز از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+2 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 1, 1395 در زبان و گویش از سوی اوهردخت (67 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 14, 1395 در شاهنامه از سوی سعید
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 13, 1395 در گذشته ی ایران از سوی فرزند ایران (2,027 تراز)
0 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 11, 1395 در زبان و گویش از سوی اوهردخت (67 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 6, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 5, 1395 در تیره های ایرانی از سوی بی نام
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 1, 1395 در ایران امروز از سوی فرزند ایران (2,027 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 28, 1395 در کیش و دین از سوی کمال
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 24, 1395 در هنر و ادب ایران از سوی محمود (146 تراز)
+3 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 16, 1395 در ایران امروز از سوی ورجاوند (740 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 10, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
+2 تراز
2 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 5, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (740 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 23, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 15, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (740 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 15, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (740 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
+2 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 5, 1395 در گذشته ی ایران از سوی امین
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 3, 1395 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,027 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان تیر 31, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (740 تراز)
+3 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان تیر 28, 1395 در ایران امروز از سوی فرزند ایران (2,027 تراز)
+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان تیر 27, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان تیر 27, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان تیر 19, 1395 در گذشته ی ایران از سوی بی نام
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان تیر 14, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (740 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان تیر 13, 1395 در ایران امروز از سوی فرزند ایران (2,027 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان تیر 5, 1395 در کیش و دین از سوی ورجاوند (740 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
+2 تراز
0 پاسخ
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 17, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 17, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
...