گفتمان های تازه

+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 17, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 17, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 17, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 17, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (740 تراز)
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
+3 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
+3 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (740 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در پیشنهاد / گله / آگاهی رسانی از سوی مهدی کمیجانی
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در گذشته ی ایران از سوی ورجاوند (740 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 14, 1395 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 13, 1395 در گذشته ی ایران از سوی ....
0 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 13, 1395 در یادگارهای فرهنگی از سوی ورجاوند (740 تراز)
+2 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 13, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (740 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 11, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (740 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 11, 1395 در ایران امروز از سوی ورجاوند (740 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 7, 1395 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 7, 1395 در سرزمین ایران از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 6, 1395 در هنر و ادب ایران از سوی ورجاوند (740 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 28, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 27, 1395 در شاهنامه از سوی بی نام
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 20, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (740 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 18, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 18, 1395 در بزرگان ایران از سوی ورجاوند (740 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 16, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+1 تراز
6 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 15, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (740 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 13, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (740 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 13, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 13, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 12, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,511 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 12, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (740 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 12, 1395 در شاهنامه از سوی ورجاوند (740 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 12, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (740 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 11, 1395 در هنر و ادب ایران از سوی ورجاوند (740 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 10, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (740 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 10, 1395 در هنر و ادب ایران از سوی ورجاوند (740 تراز)
...