گفتمان های تازه شاهنامه

0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 13 خرداد 1398 در شاهنامه از سوی بردیا خادمی
+1 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 21, 1397 در شاهنامه از سوی محمود (146 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 15, 1397 در شاهنامه از سوی ایرانی
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 19, 1397 در شاهنامه از سوی حسن (18 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 28, 1397 در شاهنامه از سوی rezadehghan (20 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اسفند 5, 1396 در شاهنامه از سوی بانو
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 27, 1396 در شاهنامه از سوی ورجاوند (739 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 4, 1396 در شاهنامه از سوی محمود (146 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 16, 1396 در شاهنامه از سوی ورجاوند (739 تراز)
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 20, 1396 در شاهنامه از سوی محمود (146 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 31, 1396 در شاهنامه از سوی ورجاوند (739 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 31, 1396 در شاهنامه از سوی ورجاوند (739 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 21, 1396 در شاهنامه از سوی ساسان
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 8, 1396 در شاهنامه از سوی علي
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 16, 1395 در شاهنامه از سوی elahe�� B.g
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان دی 5, 1395 در شاهنامه از سوی ارش
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 11, 1395 در شاهنامه از سوی ارش
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 18, 1395 در شاهنامه از سوی fns4565 (83 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 18, 1395 در شاهنامه از سوی fns4565 (83 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 18, 1395 در شاهنامه از سوی fns4565 (83 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 14, 1395 در شاهنامه از سوی سعید
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 27, 1395 در شاهنامه از سوی بی نام
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 12, 1395 در شاهنامه از سوی ورجاوند (739 تراز)
+2 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 17, 1395 در شاهنامه از سوی ورجاوند (739 تراز)
...