گفتمان های تازه هنر و ادب ایران

0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 28 مهر 1398 در هنر و ادب ایران از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 17 خرداد 1398 در هنر و ادب ایران از سوی فرزاد
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 22 اردیبهشت 1398 در هنر و ادب ایران از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 10 اردیبهشت 1398 در هنر و ادب ایران از سوی افسانه عبدی
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 9 اردیبهشت 1398 در هنر و ادب ایران از سوی افسانه عبدی (48 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 10, 1397 در هنر و ادب ایران از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 10, 1397 در هنر و ادب ایران از سوی محمود (146 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 17, 1397 در هنر و ادب ایران از سوی لاله محمدی
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 26, 1397 در هنر و ادب ایران از سوی رضا امیدبخش
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 15, 1396 در هنر و ادب ایران از سوی بهنام حسینی
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 15, 1396 در هنر و ادب ایران از سوی بهنام حسینی
0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 25, 1396 در هنر و ادب ایران از سوی pooya (112 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
2 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 18, 1395 در هنر و ادب ایران از سوی fns4565 (83 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 18, 1395 در هنر و ادب ایران از سوی fns4565 (83 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 18, 1395 در هنر و ادب ایران از سوی بی نام
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 18, 1395 در هنر و ادب ایران از سوی fns4565 (83 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 18, 1395 در هنر و ادب ایران از سوی fns4565 (83 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 24, 1395 در هنر و ادب ایران از سوی محمود (146 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 6, 1395 در هنر و ادب ایران از سوی ورجاوند (739 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 11, 1395 در هنر و ادب ایران از سوی ورجاوند (739 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 10, 1395 در هنر و ادب ایران از سوی ورجاوند (739 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 25, 1395 در هنر و ادب ایران از سوی ورجاوند (739 تراز)
...