گفتمان های تازه گذشته ی ایران

+1 تراز
2 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 25 خرداد 1398 در گذشته ی ایران از سوی بردیا خادمی
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 14 اردیبهشت 1398 در گذشته ی ایران از سوی بردیا خادمی
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان 20 فروردین 1398 در گذشته ی ایران از سوی اردشیر
0 تراز
3 پاسخ
آغاز گفتمان 9 اسفند 1397 در گذشته ی ایران از سوی بردیا خادمی
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 29, 1397 در گذشته ی ایران از سوی محمود (146 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 29, 1397 در گذشته ی ایران از سوی محمود (146 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 9, 1397 در گذشته ی ایران از سوی hashemi
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 5, 1397 در گذشته ی ایران از سوی السابزرگمهر
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 28, 1397 در گذشته ی ایران از سوی rezadehghan (20 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اسفند 14, 1396 در گذشته ی ایران از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 4, 1396 در گذشته ی ایران از سوی فاطمه السادات رضوی نسب
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 25, 1396 در گذشته ی ایران از سوی pooya (112 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان تیر 15, 1396 در گذشته ی ایران از سوی محمود (146 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 8, 1396 در گذشته ی ایران از سوی گردآفرید (154 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 29, 1396 در گذشته ی ایران از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 7, 1396 در گذشته ی ایران از سوی گردآفرید (154 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان دی 5, 1395 در گذشته ی ایران از سوی بی نام
+2 تراز
0 پاسخ
0 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 17, 1395 در گذشته ی ایران از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 13, 1395 در گذشته ی ایران از سوی فرزند ایران (2,060 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
+2 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 5, 1395 در گذشته ی ایران از سوی امین
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان تیر 19, 1395 در گذشته ی ایران از سوی بی نام
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در گذشته ی ایران از سوی ورجاوند (739 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 13, 1395 در گذشته ی ایران از سوی ....
0 تراز
1 پاسخ
...