گفتمان های تازه بزرگان ایران

0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 15 خرداد 1398 در بزرگان ایران از سوی نما (15 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان 11 خرداد 1398 در بزرگان ایران از سوی بردیا خادمی
0 تراز
2 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 7, 1397 در بزرگان ایران از سوی ایلقار آذراوغلو
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 20, 1397 در بزرگان ایران از سوی ورجاوند (740 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 24, 1396 در بزرگان ایران از سوی ورجاوند (740 تراز)
+3 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 8, 1396 در بزرگان ایران از سوی گردآفرید (154 تراز)
+3 تراز
2 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 16, 1395 در بزرگان ایران از سوی بی نام
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 18, 1395 در بزرگان ایران از سوی ورجاوند (740 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 9, 1395 در بزرگان ایران از سوی ورجاوند (740 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 9, 1395 در بزرگان ایران از سوی محمود (146 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 4, 1395 در بزرگان ایران از سوی فرزند ایران (2,027 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 1, 1395 در بزرگان ایران از سوی ورجاوند (740 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اردیبهشت 1, 1395 در بزرگان ایران از سوی ورجاوند (740 تراز)
+2 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 19, 1395 در بزرگان ایران از سوی ورجاوند (740 تراز)
+2 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 19, 1395 در بزرگان ایران از سوی ورجاوند (740 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 17, 1395 در بزرگان ایران از سوی ورجاوند (740 تراز)
...