گفتمان های تازه

+1 تراز
0 پاسخ 442 بازدید
آغاز گفتمان آذر 14, 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,533 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ 607 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 1,015 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 224 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 296 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 239 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 308 بازدید
0 تراز
0 پاسخ 29 بازدید
آغاز گفتمان خرداد 13, 1398 در یادگارهای فرهنگی از سوی farferdowsi7
0 تراز
1 پاسخ 259 بازدید
آغاز گفتمان خرداد 11, 1398 در بزرگان ایران از سوی بردیا خادمی
0 تراز
2 پاسخ 340 بازدید
+1 تراز
0 پاسخ 149 بازدید
+1 تراز
2 پاسخ 199 بازدید
+1 تراز
0 پاسخ 212 بازدید
0 تراز
2 پاسخ 162 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 68 بازدید
0 تراز
0 پاسخ 133 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 10, 1398 در هنر و ادب ایران از سوی افسانه عبدی
+1 تراز
0 پاسخ 140 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 9, 1398 در زبان و گویش از سوی افسانه عبدی (48 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ 120 بازدید
+1 تراز
0 پاسخ 68 بازدید
+1 تراز
0 پاسخ 143 بازدید
0 تراز
2 پاسخ 363 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 51 بازدید
0 تراز
3 پاسخ 148 بازدید
0 تراز
2 پاسخ 160 بازدید
0 تراز
2 پاسخ 183 بازدید
+1 تراز
0 پاسخ 110 بازدید
0 تراز
1 پاسخ 113 بازدید

407 پرسش / گفتمان

419 پاسخ

229 دیدگاه

83 کاربر...