گفتمان های تازه

+1 تراز
1 پاسخ
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان فروردین 22, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان اسفند 14, 1396 در گذشته ی ایران از سوی فرزند ایران (2,036 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اسفند 13, 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,036 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان اسفند 5, 1396 در شاهنامه از سوی بانو
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 27, 1396 در شاهنامه از سوی ورجاوند (739 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 25, 1396 در فرهنگ ایران زمین از سوی فرزند ایران (2,036 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 16, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 15, 1396 در هنر و ادب ایران از سوی بهنام حسینی
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان بهمن 15, 1396 در هنر و ادب ایران از سوی بهنام حسینی
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان دی 28, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان دی 17, 1396 در سرزمین ایران از سوی simorgh emerdad
0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 30, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 16, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 12, 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,036 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 4, 1396 در شاهنامه از سوی محمود (146 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 4, 1396 در گذشته ی ایران از سوی فاطمه السادات رضوی نسب
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آذر 1, 1396 در ایران امروز از سوی فرزند ایران (2,036 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 29, 1396 در زبان و گویش از سوی pooya (112 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 24, 1396 در بزرگان ایران از سوی ورجاوند (739 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 23, 1396 در سرزمین ایران از سوی فرزند ایران (2,036 تراز)
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 21, 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,036 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان آبان 7, 1396 در آیینها و جشنها از سوی محمود (146 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 25, 1396 در هنر و ادب ایران از سوی pooya (112 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 25, 1396 در گذشته ی ایران از سوی pooya (112 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 16, 1396 در شاهنامه از سوی ورجاوند (739 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان مهر 16, 1396 در پیشنهاد / گله / آگاهی رسانی از سوی بی نام
+2 تراز
0 پاسخ
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 28, 1396 در تیره های ایرانی از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 28, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان شهریور 20, 1396 در شاهنامه از سوی محمود (146 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 31, 1396 در شاهنامه از سوی ورجاوند (739 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 31, 1396 در شاهنامه از سوی ورجاوند (739 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 26, 1396 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
0 تراز
2 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 21, 1396 در شاهنامه از سوی ساسان
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 16, 1396 در زبان و گویش از سوی فرزند ایران (2,036 تراز)
+3 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان امرداد 7, 1396 در کیش و دین از سوی پرسشگر
0 تراز
0 پاسخ
...