داستانزد ایرانی

در هفت آسمان یک ستاره ندارد

بسیار بی کس و تهیدست است

پیشنهاد ویژه
دیدگاه کاربران


نگاره ی زنده (27): هفت خان اسپندیار (8 نگاره )