گفتگو و پرسش و پاسخ
گفتاورد

عباسعلی کیوان قزوینی

در سخنان نغز خود تا توانید دم از واژه‏‌هاى پارسى زنید و دیگران را هم وادارید که تا "دانش و کردار" هست "علم و عمل" نگویند و تا "پیکر زیبا و جان و اندیشه‌ی توانا و روانِ روشن" هست "بدن و روح و فکر و قادر و ضمیر منیر" ننویسند. "این بنده" را "اینجانب" نسازند و "طا" را به جاى "تا" بر سر "تهران" ننهند و "صاد و فا" را به سینه و دل "اسپهان" نگذارند و "سد و شست" را با "صاد" ننگارند.

عباسعلی کیوان قزوینی

تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه
پذیرش آگهی

در این بخش نام های (اسامی) زیبا و ریشه دار (اصیل) ایرانی در دسته های جداگانه ی پسران و دختران در دسترس شماست .

  • نام های پسران   ( 21 جستار )

    نام های اصیل و ریشه دار ایرانی برای پسران

    نام(اسامی) های ریشه دار(اصیل) ایرانی برای پسران

  • نام های دختران   ( 23 جستار )

    نام های اصیل و ریشه دار ایرانی برای دختران

    نام(اسامی) های ریشه دار(اصیل) ایرانی برای دختران

برگ نخست نام نامه ی ایرانیان
داستانزد ایرانی

مرد رود است و زن رودبند

سرمایه ی مرد مانند یک رود است و زن باید مانند یک رودبند این سرمایه را نگهداری کند

(این داستانزد پندی است به تازه عروسها تا ارزش سرمایه های زندگی خود را بدانند)

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


نام های ایرانیان