گفتگو و پرسش و پاسخ
تازه ترین دیدگاه ها
پیشنهاد ویژه
پذیرش آگهی
  • دیدگاه شاه پهلوی درباره ی انگلیس و آمریکا

  • ایران عزیز من - گلرخسار صفی آوا

زن هخامنشیدر دوران هخامنشی مرد و زن در کنار یکدیگر کار میکردند و از حقوق برابر برخوردار بوده اند و گاه حتی کارهای سخت تر را برعهده داشته اند. پیشه ی بیشتر زنان دوخت و دوز خیاطی بوده است. کارهای بسیار متنوع شامل دوخت لباس های کاملا ساده یا لباس های پر زرق برق که پس از دوخت هنرمندانه سوزن کاری میشده است. امکانات آموزش های هنری و مهارت های حرفه ایی برای زن و مرد یکسان و حقوق آنان برابر بوده است.

 

در ساختار سیاسی ایران، از عهد باستان تا دوران جديد، لقب جایگاه ویژه ای داشته است. احمد اشرف می گوید: «شاید بتوان ایرانیان را در این کار سرآمد ملل و اقوام دیگر دانست. رواج روزافزون القاب و عناوین در تمدن اسلامی نیز کار ایرانیان بود.»

 

فلزکاری: فلزکاری در زمان ساسانیان به اوج شکوفایی خود رسید. یکی از فلزات بسیار رایج نقره بود. از طلا برای زراندود کردن ظروف نقره ای و روکش استفاده می شد. بیشترین آنها در موزه ارمیتاژ و برخی از موزه های اروپا و آمریکا نگهداری می شوند. این اشيا برای هدیه یا معاملات پایاپای با کالاهای محلی و تجارت به مناطق شمالی راه یافته است.

 

سعدی در بوستان سروده ای دارد به نام "اندر رای و تدبیر ملک و لشکرکشی" . وی کوشیده است شیوه ای از برخورد با دشمنان نیرومند را نمایان سازد.تدبیر در کار و مدارا با دشمن بهترین کار در برخورد با دشمنان قوی از دیدگاه سعدی است البته تا زمانی که پا را فراتر نگذاشته و با زورگویی آتش جنگ را شعله ور نکرده است که در اینصورت دیگر باید با همه ی توان با او وارد کارزار شد .

 

سپهبد جان بر کف سردار قاسم سلیمانیقاسم سلیمانی در سال ۱۳۳۷ در روستای قنات ملک در کرمان زاده شد. دارای مدرک تحصیلی دیپلم بود.دو فرزند (یک پسر و یک دختر) از وی بیادگار مانده است.پیش از انقلاب در "سازمان آب" کرمان کار می کرد و پس از پیروزی انقلاب در خرداد ۱۳۵۹ به سپاه پاسداران پیوست .

 

بیشتر ما با هم میهنانی که دور از میهن و در دیگر کشورها زندگی می کنند همسخن شده ایم و یا دستکم درد و دلهای آنان را از رسانه ها شنیده ایم . نیک می دانیم که مهرِ ایرانیان همواره با آنان است.اگر در کشورهای دیگر بهشت را برای آنان بازسازی کنند،باز هم دلشان هوای ایران دارد .

 

نیک می دانیم که بیشتر واژگانی که در گویشها و زبانهای گوناگون شهرهای ایران بکار می رود،ریشه ی یکسانی دارد اما به شَوَند نبود آموزش فراگیر و سراسری،به ریختهای گوناگون بر زبان می رود.

 


مهرمیهن | رسانه ی فرهنگ ایران