داستانزد ایرانی

شترسواری دولا دولا نمی شود

کارهای بزرگ را نهانی نمی توان بدرستی انجام داد

پیشنهاد ویژه
دیدگاه کاربران


نگاره ی زنده (7): کشتن ضحاک ماردوش پدر خود را