داستانزد ایرانی

خروس بی محل بودن

به کسی گفته می شود که گفتار و کردارش نابجا باشد

پیشنهاد ویژه
دیدگاه کاربران


بررسی و سنجش چهار نسخه ی چاپی و ایرانی شاهنامه