داستانزد ایرانی

جلوی ضرر را هر کجا بگیری منفعت است

آدم عاقل همینکه فهمید راهی را به اشتباهی رفته، برمی گردد.

پیشنهاد
پیشنهاد ویژه
دیدگاه کاربران


صنعت ایران در زمان ساسانیان