داستانزد ایرانی

نوشدارو پس از مرگ سهراب

اشاره به چاره جویی بد هنگام

( دیر انجام دادن کاری )

پیشنهاد ویژه
دیدگاه کاربران


چرا محمود قدر فردوسی را نشناخت؟