داستانزد ایرانی

خدا جای حق نشسته است

خداوند دادگر (عادل) است . ستمکار کیفر کارهای زشت خود را می بیند و نیکوکار پاداش کارهای نیک خود را دریافت خواهد کرد.


پیشنهاد ویژه
دیدگاه کاربران


دیدگاه امام احمد غزالی درباره ی فردوسی