میهن نما
میهن نما
گفتاورد

ستارخان

من می‌خواهم هفت دولت زیر پرچم ایران باشد، شما به من می‌گویید بروم زیر بیرق روس؟ امکان ندارد.

ستارخان سردار ملی ایران

کاربردی
پیشنهاد ویژه

 1 – ستاره :

تالشی : اُستُوَه ostova ؛ سوئه sua ؛ سارَه sāra  ؛ سارِه sāre

کُردی : آسارَه āsāra

2 – پنهان :

تالشی : نین nin

کردی : آشار āšār

3 – خورشید :

تالشی : هَی شی hayši ؛ آفتاو āftāv

کردی : آفتاو āftow

4 – آهن :

تالشی : اُسن osǝn

کردی : آهَه āha

5 – زغال روشن :

تالشی : زیل zil

کردی : اِزگِل ezgel

6 – اَسب :

تالشی : آسپ âsp

کردی : اَسب asb

7 – سفید :

تالشی : ایسپی ispi

کردی : اِسبِی esbey

8 – اژدها :

تالشی : آژدَهو âždâho

کردی : اُژدِها oždehā

9 – لخت و برهنه :

تالشی : لُوت lūt

کردی : اَبیر abir

10 – عرق بدن :

تالشی : آک âk

کردی : اَرَخ arax

11 – اکنون ، حالا :

تالشی : استه ǝstǝ

کردی : ایسَه isa

12 – باد :

تالشی : وا vā ؛ وو vo

کردی : با bā

13 – ورم ، آماس ، ورم کردن :

تالشی : پاندام pândâm ؛ پاندامی یِه pândâmiye

کردی : با کِردِه bā kerde ؛ پِشام pešām ؛ پِنوم penom

14 – پدر :

تالشی : دَدَه dâdâ

کردی : باوگ bowg ؛ بوک bowk

15 – برادر :

تالشی : بوئه bua ؛ بِرا berā

کردی : بِرا berā

16 – بره گوسفند :

تالشی : وَرَه vara ؛ وَه va

کردی : بِرَه bera

17 – کافی ، بس :

تالشی : واس ، وَس vâs ؛ vas

کردی : بَس bas

18 – برگ :

تالشی : لیوَه liva

کردی : بَلگ balg

19 – بلند ، مرتفع :

تالشی : بارز bārz ؛ بلِند bǝlend

کردی : بِلِنگ beleng ؛ بِلو belo

20 – زیر بغل :

تالشی : کَشَه بن kâšâ bǝn

کردی : بِنَه کَش bena kaš

21 – بانگ ، صدا :

تالشی : وانگ ، وَنگ vâng ، vang ؛ ساس ، سَس sâs ، sas

کردی : بونگ bong

22 – آغوش ، بغل :

تالشی : وانگونَه vângonâ ؛ وانگو vângo

کردی : بَه خَل baxal

23 – پوشاک ، لباس :

تالشی : اُلَت olât ؛ رَخت raxt

کردی : پِرتال pertāl

24 – پریدن :

تالشی : واشتِه vâšte ؛ واز vāz

کردی : پَری یِن pariyen

25 – گوسفند :

تالشی : پاس ، پَس pâs ، پَس

کردی : پَس pas

26 – شُش یا جگر سفید :

تالشی : پف pǝf

کردی : پِف pef

27 – پُل ( سازه روی رودخانه ) :

تالشی : پارد ، پَرد pârd ، pard

کردی : پول pul

28 – تَگرگ :

تالشی : تاقرسَه tâqǝrsâ

کردی : تِگِر teger

29 – دیوانه :

تالشی : تور tur

کردی : تور tur

30 – گرد و خاک :

تالشی : توز toz

کردی : توز tuz ؛ توس tus

31 – گِل :

تالشی : گلی gǝli ؛ تُول tūl

کردی : تولِم tolem

32 – جهیدن :

تالشی : ویشتِه vište

کردی : جیستِه jeiste

33 – خارش ، خاریدن :

تالشی : کِر ker ؛ کِری یِه keriye

کردی : خارشت xārešt

34 – خواب ، خوابیدن :

تالشی : هان hân ؛ هتِه hǝte ؛ ختِه xǝte

کردی : خاو xow ؛ خَفتِن xaften

35 – دختر :

تالشی : کِلَه kela ؛ کینَه kina

کردی : دِت det ؛ دُت dot

36 – داماد :

تالشی : زما zǝmā ؛ یزنَه yezna

کردی : زوما zomā ؛ دوما domā

37 – زنده :

تالشی : ژی ži ؛ ساق ، سَق sâq ، saq

کردی : زِنَه zena

38 – پایین :

تالشی : جینَه jina ؛ جی یِه jiye ؛ جیر jir ؛ ژی ži ؛ سَبَژی sabaži

کردی : ژیر žēr ( کشیده = ē )

39 – ترس :

تالشی : سام ، سَم sâm ، sam

کردی : سَم sam

40 – رنگ آبی :

تالشی : کاو kâo

کردی : کو kow ؛ کِیو keyow

41 – چشمه :

تالشی : هونی huni ؛ خونی xuni

کردی : که نی kani

42 – آبگیر ، استخر طبیعی :

تالشی : بیل bil ؛ گُول gōl

کردی : گوری gori

43 – لیسیدن ، لیس زدن :

تالشی : پِلِشتِه pelešte

کردی : لِشتَه lešta

44 – مرغ :

تالشی : کاگ kâg ؛ کَرگ karg

کردی : مِرخ merx

45 – ناخن :

تالشی : نانگر nângǝr ؛ مَنگِر manger ؛ مَنگِه mange

کردی : ناخو nāxo

46 – گاو نر :

تالشی : کَلَه kâlâ ؛ وشَن vǝšân ؛ وَرزا varzā

کردی : وَرزا varzā

47 – جنگل :

تالشی : ویشَه visa

کردی : ویشَه vēša

48 – یورش ، حمله :

تالشی : دارزِه dârǝze ؛ دارزی یِه dârǝziye

کردی : یورشت yorešt ؛ هلمت halmat

49 – خشک :

تالشی : هشک hǝšk

کردی : هوشک hošk

50 – یک دانه ، یک عدد :

تالشی : ایی گلَه i gǝla

کردی : یَی گِلَه yay gela

 

منابع و پی نوشت :

(1). واژه های زبان تالشی مربوط به گویش شمالی زبان تالشی می باشد و در بعضی موارد واژه های گویش جنوبی زبان تالشی نیز آورده شده است .

(2). واژه های کردی از این منبع : فرهنگ واژه گان لُری و کُردی ( تطبیق واژگان لری و کردی با زبان های ایران باستان ) ، کرم علیرضایی ، انتشارات شید اسب ، چاپ اول 1377 . ( واژه های کردی و لری گویشِ استان ایلام – دهلران ) . نکته : در این کتاب واژگان کُردی با واژک ( ک ) نشانه گذاری شده اند و واژگانی که نشانه ویژه ای ندارند ، میان دو گویش کردی و لری مشترک می باشند . ( مقدمه کتاب – ص 7 ) .

نویسنده و گردآورنده : ضیاء طرقدار ( گروه پژوهندگان مهرمیهن) 

  • بازدید: 357
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست زبان و گویش تطبیق واژه هایی از زبان های تالشی و کردیِ ( ایلام )


Your SEO optimized title