داستانزد ایرانی

کار هر بز نیست خرمن کوفتن

گاو نر می خواهد و مرد کهن

انجام کارهای بزرگ نیاز به تجربه و دانش بسیار دارد و از هر کسی بر نمی آید.

پیشنهاد
پیشنهاد ویژه
دیدگاه کاربران


ساخت مدل آرامگاه کورش بزرگ با برف در شیراز