داستانزد ایرانی

بیدی نیست که به این بادها بلرزد

در برابر سختیها و دشواری ها پایدار و استوار است

پیشنهاد
پیشنهاد ویژه
دیدگاه کاربران


گزارشهای نگارین