داستانزد ایرانی

ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است

کار نیک و عمل صالح را هر وقت انجام دهی اجر خود خواهی برد

پیشنهاد
پیشنهاد ویژه
دیدگاه کاربران


پوشش زنان ایرانی در زمانهای گوناگون