میهن نما
میهن نما
گفتاورد

زبان پارسی را چه شده است؟ بدین لطیفی و خوبی؛ که آن معانی و لطایف که در پارسی آمده است، در عربی نیامده است.

شمس تبریزی

تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه

بدان که تا کسی لطیف طبع نباشد عاشق نگردد... پس عشق از لطافت طبع خیزد و هرچه از لطافت خیزد بی شک لطیف بود... جوانان بیشتر عاشق شوند که پیران، زیرا که طبیعت جوانان لطیفتر از طبع پیران باشد... عاشقی کاری است پر مشقت و بلا و شغلی است پر محنت و عنا، خاصه به هنگام مفلسی. چه هر مفلسی که عشق ورزد معاینه در خون خویش جولان کند.

بدانکه قابلیت عشق و سعادت عاشقی و دولت عاشق پیشه بودن، همه کس را ندهند و از هزار: یکی، و از بسیار: اندکی را به این تشریف، مشرف سازند و به این عطیه، مزین دارند.

حکما گفته اند نظام عالم و قیام بنی آدم به عشق است. و التیام موجودات و وجود مکنونات به محبت؛ و هیچ موجود از محبتی خالی نتواند بود چنانچه از وجودی و وحدتی خالی نباشد. و حقیقت محبت: طلب اتحاد بود به چیزی که آن اتحاد در تصور طالب اکمل کمالات و احسن مطالب باشد. پس محبت : طلب شرف و کمال بود و هرکس را که طلب زیادت، شوق او به کمال و شرف بیشتر، و اسباب حصول این معنی در او کاملتر و طریق وصول او بدان سهلتر.

و در عرف حکما محبت و مبغضت در موضعی استعمال کنند که قوت نطقی را که عبارت از ادراک معقولات است در آن دخلی و اشتراک بود، چنانچه الفت و معادات حیوانات غیرناطقه با یکدیگر از این معنی خارج باشد و آن را الفت و تنفر خوانند نه محبت و مبغضت.

اقسام محبت در نوع انسان، دو گونه است:طبیعی (مانند مادر و فرزند) و ارادی. محبت ارادی هم بر دو نوع است:

1-      سریع الزوال: محبتی باشد ناگهانی بی وقوع کثرت مخالطت و انس.

2-      بطئی الانحلال و با درنگ: انس و کثرت مخالطت و محبت از صداقت اخص، و عشق که افراط محبت است

عشق هم دو نوع باشد:

1-      مذموم: از فرط لذت شهوانی برخیزد. و هرکسی را که حیوانیت غالب بود ظالب لذت شهوانی گردد.

2-      محمود: از فرط طلب خیزد و نظربازی باشد.

محبتی که مقتضی آن محض لذت محبت و اتحاد بود، خالی از شایبه ی لذتی دیگر، آن را «عشق تام و محبت الاهی» خوانند. و هر زمان که جوهری که در انسان مستودع است از کدورات طبیعت پاک شود و «محبت انواع شهوات» از او منتفی و زایل گردد، او را به شبیه خویش «محبتی کامل خالی از شایبه ی غرض» حاصل آید. پس او را لذتی میسر گردد که به هیچ لذت از لذات نسبت نتوان کرد و به هیچ ذوق مشابه نتوان داشت. و از فضایل این نوع محبت آنکه نه نقصان پزیرد و نه حوادث ایام را در آن اثری بود و نه ملامت را در آن مدخلتی افتد و نه ارباب شهوت و حیوانیت را با او مشارکتی باشد؛ و مشارک اخیار و موافق ابرار بود.

پس بیرون از محبت الاهی که آن را عشق تام خوانند، تواند بود که از هر دو جانب در یک حال، محبت منعقد گردد و در یک حال، خلل پزیرد؛ و تواند بود که یکی باقی ماند و یکی مرتفع شود... ای بسا که عاشق از معشوق ملاحظه ی عیش و انتظار لذت کند و معشوق از او انتظار منفعت. و در این نوع محبت، تظلم و شکایت بسیار افتد؛ بلکه در هیچ نوع از انواع محبت چندان خطاب و عتاب واقع نگردد که در این نوع... و این نوع محبت را «محبت لوامه» خوانند یعنی مقرون به ملامت.

اما دوستی، دیگرست و عاشقی، دیگر. دوست: دیگرست و معشوق: دیگر. و فرق میان دوست و معشوق آنکه در دوستی، محبت از جانبین بود و در عشق لزوم این معنی نباشد، و هر زمان که عاشق را نهایت صدق حاصل شود، این دولتش میسر گردد. حکیمی را پرسیدند: دوست به دست آوردن بهتر است یا معشوق گرفتن؟

گفت: دوست گیر تا معشوق باشی.

بدانکه هرچند محبوب: محتشم تر، عشق زیباتر آید... اما عشاق با همت معشوق با حشمت گیرند... باید که در مقام طلب: سلامت و ملامت پیش او [عاشق] یکی باشد و منتهای همت و غایت مقصود او ایثار جان بود... قبول و رد محبوب در سبب التفات مساوی داند و نزد او این دو حال را تفاوتی نباشد و اثری در توجه و طلب او نکند... بدانکه عشق را امکان اخفا نباشد و پنهان نماند و هرچند بیشتر مخفی دارند، بیش ظاهر شود... و بهترین صفات عشق و خواص عاشقی، استغناست. چه عاشق را اگر در عالم هیچ نباشد از کاینات مستغنی و بی نیاز بود... کسی را دوست دار که لایق تعشق و قابل تعلق باشد... و مپندار که معشوق به چشم همه کس چنان نماید که به چشم تو. چه از خواص عشق انکه عیوب معشوق در چشم عاشق ننماید مگر زمانی که عشق و تعلقش نقصان یابد... میان محب و محبوب، شهوت در میان نیاید مگر زمانی که خواهد از زحمت عشق و ملال عاشقی خلاص یابد. حکما گفته اند چند چیزست که سبب خلاص آدمی است از عشق: روزه ی دایمی داشتن، بار گران کشیدن، سفر کردن، پیش آمدن رنج و ملال، اشتغال بر شهوت. از این سبب گفته اند محبت با زنان داخل عشق نیست چراکه ممکن نگردد زنان را به نظر دوست داشتن و آن محبت، مفضی به شهوت نگردد.

عشقی که ز عصمت خداییست

آن عشق نه شهوتی، هواییست

عشق آینه ی بلند نورست

شهوت ز حساب عشق، دورست

بدانکه هر زمان که عاشق «نفس اماره شهوانی» را مغلوب  ساخت و لذات خویش را منحصر در عیش بی زوال «نظربازی و پاک دامنی» گردانید مجموع صاحب حسنان و جمیع خوبان، مشعوف صحبت او گردند و پیوسته ملازم او باشند.

کتاب انیس الناس - [فصل ششم: در باب آداب عشق ورزیدن و شرط آن]

گردآوری : امید عطایی فرد

 • بازدید: 2408
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 24 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست سخنان بزرگان گفتار شجاع شیرازی درباره ی عشق و عشق ورزی
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

دود از سر بلند شدن

شگفت زده شدن

پیشنهاد
دیدگاه کاربران
 • سوزاندن نانوا به فرمان رضاشاه
  باسلام ندا خانم باید جان های امثال این متقلب ها گرفته شود تا میهن ها آباد گردند، اگر این اقدام صورت نمی‌گرفت آن کارگران بدبخت هم که معلوم نیست قوط چند خانواده را متحمل بودند رو از کار بی کار می‌کرد، پس تلنگر و تنبیح به جا و به موقع واجبه که همچین بی وجدان هایی حساب کار دستشون بیاد و مسبب نان بریدن ه... نمایش / پاسخ
  فرستنده : کامران
 • هر که بامش بیش برفش بیشتر
  البته کسانی که تلاش کنند میتوانند بر سختی غلبه کنند نمایش / پاسخ
  فرستنده : سلام بر مهدی عج
 • گیل و دیلم در شاهنامه
  خیلی ممنون و متشکر از این مطالب ارزنده و مفیدتان که سبب شد با قومیت و فرهنگ خودم بیشتر آشنا بشم و بهش افتخار هم میکنم. نمایش / پاسخ
  فرستنده : رضا یزدی
فرتورهای دیدنی
پذیرش آگهی


Your SEO optimized title