میهن نما
میهن نما
گفتاورد

ابوالفضل بیهقی

من که بوالفضلم ، کتاب بسیار فرو نگریسته ام ، خاصه اخبار ، و از آن التفاطها کرده ، در میانه ی این تاریخ چنین سخنها از بهر آن آرم تا خفتگان و به دنیا فریفته شدگان بیدار شوند ، و هر کس آن کند که امروز و فردا او را سود دارد.

ابوالفضل بیهقی

کاربردی
پیشنهاد ویژه

چند از دگران وام کنی جامه و دستار
رو جامه و دستار پدر را تو بدست آر
در خانه پدر خواسته و جامه نهاده
بگذاری و دریوزه کنی پیشه زهی کار
گیری تو ز همسایه کلاه و کمر او
زان خویش بیارایی در برزن و بازار
گویی که مرا جامه ی زیباست بر اندام
هان دیبۀ رومی نگر و ابرۀ بلغار
بر خویش نبالد کس ازین جامه که باشد
دریوزه ز بیگانه همش پود و همش تار
گفتار بود جامه بر اندیشۀ مردم
اندیشه ندانی تو مگر از ره گفتار
گفتار پدیدار کند ترک ز دیلم
ز آواز پدیدار شود کشکرک از سار
بر مردم هر بوم یکی جامه برازد
تازی به تبان خوشتر و فرخار بشلوار
کشور چو درختی است بر و بارش مردم
مانا که زبان ریشه و بیخ است برآن دار
گر بار و بر دار تبه گرد و ز آسیب
چون ریشه بجا ماند دهد باردگر بار
ور زانکه به بیخ و بنش افتاد گزندی
امید از آن دارد و زان بار تو بردار
افسوس و دریغا که همه مردم این مرز
دانشور و بیدانش و خربنده و سالار
بگرفته کلنگ و تبر و تیشه و هر یک
زخمی زده بر ریشۀ این پاک سپیدار
گویی همگان دشمن این باغ و درختند
یارند به بیگانه و با خویش به پیکار
ای تازه نهالان که برومند بمانید
گل رفت ازین باغ و بجا ماند همی خار
خارش بزدایید و گلش را بفزایید

کارایش این باغ شما راست سزاوار

...........................

احمد بدر (نصیرالدوله)  -  ماهنامه ارمغان

بن مایه : پارسی نغز،  علی اصغر حکمت

گردآوری برای مهرمیهن : فرزاد


  • بازدید: 202
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست چکامه چامه های میهنی گفتار بود جامه بر اندیشۀ مردم - پاسداشت پارسی
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

احتیاط شرط عقل است

خردمند در هر کاری احتیاط می کند

پیشنهاد
دیدگاه کاربران
  • شاهنامه به زبان ساده (نثر روان)
    درود بر شما بیت هایی که در دریافت معنی و درون مایه ی آنها مشکل دارید در انجمن گفتمان مهرمیهن بنگارید تا بتوانیم شما را یاری کنیم : mehremihan.ir/forum (http://mehremihan.ir/forum) نمایش / پاسخ
    فرستنده : @سرپرست دیدگاه ها


Your SEO optimized title