میهن نما
میهن نما
گفتاورد

هوشنگ طالع

ما امروز بايد به اين نتيجه برسيم كه تنها دوست ملت ايران در سرتاسر اين جهان، ملت ايران است يعني ما نه دوست هميشگي داريم، نه دشمن هميشگي. بسته به حركاتي كه مي كنيم و بسته به منافع ملي ما در آن زمان، اينها مي توانند تغيير كنند. چيزي را بايد بدانيم كه تنها ياور ما ملت ايران است. حالابايد راه هايي در پيش بگيريم كه با اين ملت در آشتي كامل و صلح و صفاي كامل به سر ببريم. هويت ملي خود را بازيابي كنيم. اين عاملي است كه اين ملت را تا امروز نگه داشته است.

دکتر هوشنگ طالع

تازه های تارنما
پیشنهاد ویژه

مردم ایران گسست تاریخی نداشته و هویت آنها در طول تاریخ مستمر بوده است و هر چند در مقاطعی از تاریخ، بیگانگان بر آن سلطه داشته اند، اما هویت فرهنگی ایرانی دچار انقطاع نشده است. حتی با از دست رفتن بخش هایی از سرزمین ایران، فلات ایران همچنان پایدار مانده است و فرهنگ ایران زمین در بخش های جداشده از سرزمین ایران تداوم و استمرار دارد.

اگرچه از دست دادن بخش هایی از سرزمین ایران به ویژه پس از ورود استعمار به ایران دردناک و ناگوار است، اما ناگوارتر، گسست و انقطاع هویت تاریخی و فرهنگی است که خوشبختانه به رغم تأثیرات فرهنگی، به دلیل مولد و هاضم بودن فرهنگ ایرانی، توانسته است فرهنگ بیگانه را به تدریج در خود ذوب کند یا از تأثیرات بنیادین آن بکاهد. استمرار هویت تاریخی و فرهنگی ایرانیان در طول تاریخ یکی از نقاط قوت جامعه ایرانی است. از این رو در تاریخ نگاری نباید میان دوران مختلف تاریخی گسست ایجاد کرد. نادیده گرفتن دوران مختلف تاریخ ایران یا رجحان دوره ای بر دوره دیگر، کار خردمندانه ای نیست. ازتجربه تاریخ نگاری افراطی نشان داده است که مردم ایران همان گونه که از مفاخر تاریخی و حیات معنوی ایران باستان چشم پوشی نمی کنند، مفاخر و هویت فرهنگی دوران اسلامی را نیز نادیده نمی گیرند.

جلیل عرفان منش - حیات فرهنگی ایرانیان

  • بازدید: 470
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄دیدگاهتان را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄از فرستادن دیدگاه های همانند بپرهیزید.
◄پرسشهای خود را در انجمن گفتمان بنویسید.
-----------------
√مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√دیدگاه ها پس از بررسی نمایش داده می شود.


برگ نخست ایران امروز ایرانیان گسست تاریخی و فرهنگی ندارند
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

آشی برایت بپزم که یک وجب روغن داشته باشد

گونه ای از تهدید کردن

پیشنهاد
دیدگاه کاربران


Your SEO optimized title