ساخت نگاره های زنده ی شاهنامه با کوشش ستودنی مهدی کمالی برای مهرمیهن انجام می پذیرد

بخش چهاردهم

( تا باز شدن نگاره اندکی شکیبا باشید )

پیوند کاوه و فریدون

مهدی کمالی در زیر این نگاره نوشته است :

کاوه به یاری درفش و سخنانش ،با سپاه بزرگی به دیدار فریدون شتافت که به هنگام دیدن فریدون ،از همان دوردستها فریاد شادی سردادند.

این جستار به زبانها و گویشهای گوناگون:

پارسیک پسانو با نویسمان باستانی "دین دبیره"(برگردانی و بازبینی از واسپوهر)(نگارگری بر سنگ نِبشه: مهدی کمالی)


زبان پارسی (برگرداننده:مهدی کمالی، بازبین یکم:مازیار پارسی، بازبین دوم: مهدی زیدآبادی)

کاوه به یاری ی درفش و سخنانش، با سپاه بزرگی  که به هنگام دیدن فریدون، از همان دوردستها بانگِ شادی سردادند به دیدار فریدون شتافت.

زبان طبری با گویش کردکویی (برگردانی و 3 بار بازبینی از مهدی کمالی)

کاوه، خاش پرچِمُ حرفا جِ یَکتا گتِ سِپاه راست هِکاردِه هیستانِه بووردِنِه بوورِن فریدون پَلی. وِشان هَنتا بَرِس نَرِس، هِمین فریدون دِ رِ بَدینِه، هِمون دوور دوورا جِ شِن بَکشینِه فریدون نام دِ رِ.


کرمانی(برگرداننده:فاطمه رضوی، بازبین:مهدی زیدآبادی)
کاوه به لطف پرچم و حرفاش،خودِ سپا بِزُرگی رفت پیشواز فریدون.هَمطو که فریدون دیدنِش،اَ هَمو دورا اَ خوشالی جیغ و داد کِردَن.


اصفهانی(برگردانی و بازبینی از مازیار پارسی)

کاوه به لطفی پرچم آ حرفهاش، با یه سپا بزرگ به پیشوازی فریدون رف که تاوم فریدونا دید، از همون دوردورا فریادی شادی سردادن.


گیلکی با گویش لاهیجانی(برگرداننده: فاطمه علیمحمدی)
کاوه پرچم لطف امره وهمچنین خو حرفانه واسی یکته سپاه بزرگه امره فریدونه پیشوازبوشوکه به محض اینکه فریدونه بدی،همون دورادورفریادشادی سربکشن.


بختیاری: (برگرداننده: فرنگیس رحیمی)
کاوه و لطف پرچم وحرفَلش با سپاهی گپویی و پیشواز فریون ره ک ومجرد دیَن فریون و همو دوردستَل و ری خوشحولی بلند داد ایزین


لری (زینب دیناروند)
کاوه و لطف پرچم و حرفیاش وا سپاه گپه و پیشواز فریدون رت گ تا فریدون دی ه د او دور قاره شادی سر دان


قشقایی (احسان مرادی)
کاوه اوز پرچمننگ و گپلرنگ کمگنه بیگ سپاهونان فریدونونگ.جلوسنه گده و ایراقدن که بلسنه گورده شادلوگو بنا ادیلر


نیشابوری (زهرا  مرادی نیا)
کاوَ به لطف پرچم و حرفاش ، با سُپاه بزورگی به پِشواز فریدون رف کی به محض دییَن فریدون از هَم دوردستا فریاد شادی سردایَن.ُ


کردی با گویش کلهری (برگردان و بازبینی از یوسف)

کاۆە و کۆمەک ئەو پەرچەم و قێسەیلێ کە کێرد ، سپاێ گەوراێێ جەمەۆ کێرد و چیە مێەتێ فێرەێدون و هەر ئیەکە لە دێورەو فێرەدون دێین ، قال کێردن و خوەشی کێردن


ترکی (ناصر) (نیازمند بازبینی املایی)
کاوه پرچمین وسوزلئرینین چوُچینله،بئربیوک سپاه هیلا فریدونین پیشوازینا گئدیب واوُنواوزاخدان گوُرمخ نن اجادان شادلیخ هاوار چکئده ی.


Uzbek (by Tahir, Not Reviewed)
Ilm-fan va so'zlar, shu dordt da individual qarash ketdi, kim quvnoq u mourners uchun katta Korpus bilan Kao rahmat quvonch srand respublikasi qichqiradi.

  • بازدید: 1291
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 24 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست شاهنامه شناسی شاهنامه ی زنده نگاره ی زنده (14): پیوند کاوه و فریدون
گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

پارسال دوست ، امسال آشنا

گونه ای شوخی می باشد که به دوستی گفته می شود که چندی ناپیدا بوده است

پیشنهاد ویژه
دیدگاه کاربران


Your SEO optimized title