گفتگو و پرسش و پاسخ
داستانزد ایرانی

جواب های هوی است

کسی که سخن ناسزا می گوید پاسخش را هم با ناسزا می گیرد

دیدگاه کاربران
پیشنهاد ویژه


Your SEO optimized title