میهن نما
میهن نما
گفتاورد

اسلامی ندوشن

اگر شاهنامه نبود کل ادبیات پارسی در جریانی دیگر سیر می‌کرد همه آثاری که بعد از شاهنامه به وجود آمده، پرتوی از شاهنامه را در خود داشت. شاهنامه افق بزرگی به روی ادیبان ما باز کرد و برای همین نیای ایران را باید به دو دوره پیش از شاهنامه و بعد از شاهنامه تقسیم کرد .شاهنامه در دوران بعد از خود تحولات زیادی ایجاد کرد به مردم ایران دل داد و اطمینان داد تا محکم روی پای خود بایستند.

محمدعلی اسلامی ندوشن

کاربردی
پیشنهاد ویژه

1 – خانه :

تالشی : کَه kâ

گیلکی : خُنِه xone

 

2 – دختر :

تالشی : کِلَه kela ؛ کینَه kina ؛ کیلَه kila

گیلکی : لاکو lāku ؛ دَتَر datar ؛ کئور kaōr

 

3 – پسر :

تالشی : زوئه zua

گیلکی : رِی rey ؛ رِه re ؛ ریکِه rike

 

4 – خواهر :

تالشی : هُوَه hovâ ؛ خواَر xoar ؛ خا xā

گیلکی : خواخُر xāxor ؛ خواخور xāxur

 

5 – برادر :

تالشی : بوئه buâ ؛ بِرا berā

گیلکی : بَرار barār ؛ بَرا barā ؛ آبَرار ābarār

 

6 – چهره ، صورت :

تالشی : دیم dim

گیلکی : دیم  dim

 

7 – اَشک چشم :

تالشی : آست âst ؛ آرس ārs ؛ اُسرگ asǝrg

گیلکی : آروسِه āruse

 

8 – مرغ :

تالشی : کاگ kâg ؛ کَرگ karg

گیلکی : کَرک kark ؛ کاتیک kātik

 

9 – گرگ :

تالشی : واگ vâg ؛ وَرگ varg

گیلکی : وَرگ varg ؛ گورگ gurg

 

10 – اجاق خوراک پزی :

تالشی : کی یَه kiya ؛ کیلَه کا kilakā ؛ کیلاکا kilākā

گیلکی : کَلِه kale ؛ کَلِه کوت kale kut

 

11 – سگ :

تالشی : اسپَه ǝspâ ؛ اسپَه ǝspa

گیلکی : سَک sak ؛ کوتیکِه kotike

 

12 – خورشید :

تالشی : هَی شی hayši ؛ آفتاو āftāv

گیلکی : آفتو āfto

 

13 – ماه ( کره ماه ) :

تالشی : اُشم ošǝm ؛ اُوشم ovšǝm ؛ منگ mǝng ؛ مَنگ mang

گیلکی : ما mā ؛ الا تی تِی ālā titey ؛ الا سوسو ālā susu

 

14 – سوراخ :

تالشی : هل hǝl ؛ خل xǝl

گیلکی : خولِه xule ؛ لوک luk ؛ لوخِه luxe ؛ لوکِه luke ؛ سولاغ sulāq ؛ سولاخ sulāx

 

15 – پیراهن :

تالشی : شای ، شَی šây ؛ شِی šey ؛ شِیی šeyi

گیلکی : پیرهَن pirhan ؛ جَمِه jame

 

16 – شلوار :

تالشی : شالو šâlo ؛ شوار šǝvār

گیلکی : شَلار šalār

 

17 – گوسفند :

تالشی : پاس pâs ؛ پَس pas ؛ گوسَند gusand

گیلکی : گوسَند gusand ؛ گوسپَند guspand

 

18 – دیدن :

تالشی : ویندِه vinde

گیلکی : دِئن dēn

 

19 – پریدن :

تالشی : واشتِه vâšte ؛ وَشتِه vašte ؛ واز vāz

گیلکی : وُشتَن voštan

 

20 – جوشیدن :

تالشی : گلی یِه gǝliye ؛ گِلِستِه geleste

گیلکی : توئسَن towasan

 

منابع :

(1). واژه های تالشی مربوط به گویش شمالی ( منطقه آستارا ) و گویش جنوبی ( منطقه ماسال ) و از این منبع می باشد : از آستارا تا فومن ، ضیاء طرقدار ، نشر فرهنگ ایلیا ، چاپ اول 1396

(2). واژه های گیلکی از این منبع : فرهنگ گیل و دیلم ، محمود پاینده لنگرودی ؛ انتشارات امیرکبیر ، چاپ اول 1366

 ...................

ضیاء طرقدار ( گروه پژوهندگان مهرمیهن ) 

  • بازدید: 253
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست زبان و گویش تطبیق واژه هایی از زبان های تالشی و گیلکی


Your SEO optimized title