میهن نما
میهن نما
گفتاورد

آرزویم شناساندن ایران باستان است به فرزندان کنونی این سرزمین و از این راه مهر و علاقه ای نسبت به این مرز و بوم برانگیختن و به یاد پارینه به آبادانی این دیار کوشیدن .

روانشاد ابراهیم پور داوود

کاربردی
پیشنهاد ویژه

1 – خانه :

تالشی : کَه kâ

گیلکی : خُنِه xone

 

2 – دختر :

تالشی : کِلَه kela ؛ کینَه kina ؛ کیلَه kila

گیلکی : لاکو lāku ؛ دَتَر datar ؛ کئور kaōr

 

3 – پسر :

تالشی : زوئه zua

گیلکی : رِی rey ؛ رِه re ؛ ریکِه rike

 

4 – خواهر :

تالشی : هُوَه hovâ ؛ خواَر xoar ؛ خا xā

گیلکی : خواخُر xāxor ؛ خواخور xāxur

 

5 – برادر :

تالشی : بوئه buâ ؛ بِرا berā

گیلکی : بَرار barār ؛ بَرا barā ؛ آبَرار ābarār

 

6 – چهره ، صورت :

تالشی : دیم dim

گیلکی : دیم  dim

 

7 – اَشک چشم :

تالشی : آست âst ؛ آرس ārs ؛ اُسرگ asǝrg

گیلکی : آروسِه āruse

 

8 – مرغ :

تالشی : کاگ kâg ؛ کَرگ karg

گیلکی : کَرک kark ؛ کاتیک kātik

 

9 – گرگ :

تالشی : واگ vâg ؛ وَرگ varg

گیلکی : وَرگ varg ؛ گورگ gurg

 

10 – اجاق خوراک پزی :

تالشی : کی یَه kiya ؛ کیلَه کا kilakā ؛ کیلاکا kilākā

گیلکی : کَلِه kale ؛ کَلِه کوت kale kut

 

11 – سگ :

تالشی : اسپَه ǝspâ ؛ اسپَه ǝspa

گیلکی : سَک sak ؛ کوتیکِه kotike

 

12 – خورشید :

تالشی : هَی شی hayši ؛ آفتاو āftāv

گیلکی : آفتو āfto

 

13 – ماه ( کره ماه ) :

تالشی : اُشم ošǝm ؛ اُوشم ovšǝm ؛ منگ mǝng ؛ مَنگ mang

گیلکی : ما mā ؛ الا تی تِی ālā titey ؛ الا سوسو ālā susu

 

14 – سوراخ :

تالشی : هل hǝl ؛ خل xǝl

گیلکی : خولِه xule ؛ لوک luk ؛ لوخِه luxe ؛ لوکِه luke ؛ سولاغ sulāq ؛ سولاخ sulāx

 

15 – پیراهن :

تالشی : شای ، شَی šây ؛ شِی šey ؛ شِیی šeyi

گیلکی : پیرهَن pirhan ؛ جَمِه jame

 

16 – شلوار :

تالشی : شالو šâlo ؛ شوار šǝvār

گیلکی : شَلار šalār

 

17 – گوسفند :

تالشی : پاس pâs ؛ پَس pas ؛ گوسَند gusand

گیلکی : گوسَند gusand ؛ گوسپَند guspand

 

18 – دیدن :

تالشی : ویندِه vinde

گیلکی : دِئن dēn

 

19 – پریدن :

تالشی : واشتِه vâšte ؛ وَشتِه vašte ؛ واز vāz

گیلکی : وُشتَن voštan

 

20 – جوشیدن :

تالشی : گلی یِه gǝliye ؛ گِلِستِه geleste

گیلکی : توئسَن towasan

 

منابع :

(1). واژه های تالشی مربوط به گویش شمالی ( منطقه آستارا ) و گویش جنوبی ( منطقه ماسال ) و از این منبع می باشد : از آستارا تا فومن ، ضیاء طرقدار ، نشر فرهنگ ایلیا ، چاپ اول 1396

(2). واژه های گیلکی از این منبع : فرهنگ گیل و دیلم ، محمود پاینده لنگرودی ؛ انتشارات امیرکبیر ، چاپ اول 1366

 ...................

ضیاء طرقدار ( گروه پژوهندگان مهرمیهن ) 

  • بازدید: 250
 

دیدگاه خود را بنویسید

▒ از شما می خواهیم :
◄ دیدگاه های خود را در پیوند با همین جستار بنگارید.
◄ از فرستادن دیدگاه های همانند (تکراری) بپرهیزید.
◄ پرسشهای خود را در انجمن پرسش و پاسخ برشمارید.
--------------------------------------------------------
√ مهرمیهن در ویرایش دیدگاه ها آزاد است.
√ دیدگاه ها پس از بررسی (از 1 تا 72 ساعت) نمایش داده می شود.


برگ نخست زبان و گویش تطبیق واژه هایی از زبان های تالشی و گیلکی


Your SEO optimized title