نابسامانیهای زبان پارسی

0 تراز
55 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 24, 1395 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
آیا ناهَندمندیهای (بیقاعدگی) زبان پارسی همین چند تا است؟
1- نابهره وری از یا و واو مجهول (اندر پارسی تاجیکستان و افغانستان که زبان پارسی تا اندازه ای بی دگرگونی مانده است، یا و واو مجهول درستانه به کار رود)

 2- نبودن یا به کار نرفتن هَند (قاعده) ای فراگیر برای گدرا و ناگدرایی کارواژگان مانند: کشته است ( به قتل رسانده است  (کشانده است)یا کشته شده است (کشته است)(هم گدرا هم ناگدرا)  و سوخته است و ...

 3- هممانند بودن صفت مفعولی با  نامواژه. صفت مفعولی باید اندر زمان نادیده (حال یا گدشتۀ نقلی) به کار رود. و نامواژه به تنهایی مانند: کشته (مقتول (نامواژه))، کشته است (صفت مفعولی، به قتل رسانده است یا کشته شده است (هم گدرا هم ناگدرا)) - سپرده (صفت مفعولی (سپرده شده)، سپرده (نامواژه، چیزی که سپرده شده است))  - سروده (سروده شده)، سروده، سرود (ترانه)

4- نابسامانی وندها این که هریک به جای یک مانیک(معنی) چند مانیک دارد و نادرستانه به کار روند(مانند بهاره (نادرست) ، بهاری (درست))

5- نابسامانی اندر زمانها (پیشوند «می» درستانه چه معنایی دارد استمراری است یا تزیینی و بی هیچ معنایی؟ اگر استمراری است پس چرا به جای مینویسم گوییم: دارم مینویسم؟ یا  «می» اندر میرفتم هم به معنای (یکباری): یکبار میرفتم و هم به معنای (همیشگی یا پیوسته) : همیشه میرفتم)

 6- نابسامانی گواشها (صفت) مانند: شایسته (گواش مفعولی) که شایا درست است. بایسته (گواش مفعولی) که بایا درست است. ایستاده که ایستا یا ایستنده درست است

7- یک معنا نبودن واژه ها و همنگاره بودن آنها مانند شیر (نوشیدنی)و شیر (جانور، ابزاری برای کنترل شارش (جریان) آب و گاز)- بار (دفعه) بار (محموله و با چند مانیک بیشتر) که باعث چند معنایی و همنگارَگی شده است.

8- یک نگاره بودن نامواژه یا گواش و اسم مصدر مانند: بازی (نامواژه، بازی فوتبال) بازی (کنش بازی کردن، اسم مصدر، بازی او خوب نبود) -شکار (چیز شکار شده) شکار(کنش شکار کردن)- پخش (گواش، چیز پخش شده) پخش (اسم مصدر، کنش پخش کردن)

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده فروردین 24, 1395 از سوی فرزند ایران (2,069 تراز)
شوربختانه نابسامانیهای زیادی گریبان زبان پارسی امروزین را گرفته است و از نهادهای آموزشی نیز جنبشی دیده نمی شود و یا اگر هم می شود از سوی مردمان سخت پذیرفته می شود .

پیرامون گفتار شماره ی 7 که یک معنا بودن و همنگاره بودن واژگانی مانند شیر و بار را آورده اید باید یادآور شوم که این واژگان در اصل بدین گونه ی امروزی گویش نمی شده اند و واژه ی شیر در معنای شیر جنگل به گونه ی شر SHER  گویش می شده است که امروزه شیر خوانده می شود .

ازین دست نادرستی ها فراوان است و برای راست و درست شدن نیاز به کوششهای همگانی و پیگیری دستگاه های آموزشی دارد
دارای دیدگاه فروردین 24, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
آری اندر تاجیکستان و افغانستان به جای شیر؛ شِر  šeer گویند. اگر نابسامانی شماره 1 درست شود شمار اینگونه واژگان خواهد کاست. شماره 1 و  7 کمابیش به هم وابسته اند.

گفتمان های پیشنهادی

407 پرسش / گفتمان

421 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...