کاربر محمود

زمان هموندی 3 سال (از اردیبهشت 4, 1395)
گونه ی کاربری: کاربر هموند
نام:
جایگاه زندگی:
زادسال:
درباره:

چکیده ی کارکرد محمود

ترازبندی: 146 تراز (جایگاه #7)
پرسش ها/ گفتمان ها: 14 (1 گزینش برای بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 5
دیدگاه ها: 1
شمار ترازبندیها: 2 پرسش / گفتمان, 1 پاسخ
ترازهای داده شده: 3 تراز خوب, 0 تراز بد
ترازهای گرفته شده: 15 تراز خوب, 1 تراز بد
...