گفتمان های تازه زبان و گویش

0 تراز
2 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 25 اردیبهشت 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,451 تراز)
+1 تراز
2 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 9 اردیبهشت 1398 در زبان و گویش از سوی افسانه عبدی (48 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 8 اردیبهشت 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,451 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان 3 فروردین 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,451 تراز)
+1 تراز
0 پاسخ
+1 تراز
4 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
...