زبونداری(توهین) ی هسین الاهی غمشه‌ای زوان پارسیک را

+1 تراز
132 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 22, 1398 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
ویراست در اردیبهشت 24, 1398 از سوی ВОСПУҲР
گفته ی الاهی غمشه‌ای
«به دخترها و پسرها ی جوان میگویم چهار زبان را باید خوب یاد بگیرید، اولین زبان فارسی است، زیرا زبان مادری است، دومین زبان عربی است، زیرا متمم و مکمل زبان فارسی است، برای پیوندهای جهانی باید زبان انگلیسی و برای زیبایی و شیک بودن هم باید زبان فرانسه را یاد بگیریم»

به گفته ی او زوان ما نابوندک است و نه زوان-ی آریاییک بیک زوان-ی ناآریاییک [که خود ناتوانا-ست] باید آمدن و زوان نیم ساخته ی ما را بوندک کردن. آن کسان-ی که این زوان را نابوندک کردند از کسان-ی ایرانیک و ناخردمند همچون او بوده اند. شگفتا که نمیخواهیم این همه واژه ی فراموشیده و اَویاکَرَن (گرامر) ساده ی پارسیک را اندرورزاندن (استفاده) سپس زوان بیچاره و دست و پا شکسته‌مان را ناسودمند و ناتوانا میخوانیم. ما میخواهیم هزار سال سیاه هم با این زوان نافرخنده که اواز اندر کُران و نیایش گرامی-ست نه بیرون از آن، کار-ی ندارده باشیم. دیگر بدبختی ما این است که ندانیم چگونه این زوان را باید برای نیرومندی آماده کردن. از کمی کارواژگان ساده ی پارسیک نالیم و نکوشیم و نخواهیم هر چه زودتر کارواژگان ساده و فراموشیده را اندر آموزشگاه (مدرسه) به فرزندانمان آموزاندن و یا خود آنان را اندرورزاندن. باید خود را ناچار کنیم تا کارواژگان ناساده را نه‌اندرورزاندن و از زوان بیرون کردن. تا هنگام-ی که واژگان و زوانان ایرانیک را مرده بدانیم زوانمان بهتر نخواهد شدن. کرکوز خنده‌دار و بی‌ارزش را ببینید «برای زیبایی و شیک بودن!!»
به خود بنگرید و ببینید هنگام گفتن و نوشتن تا چه اندازه زیر یوغ اربیک مانده اید و هر روز از آن بکاهانید.فایَد (هتا) اگر سره‌گرایی را نپسندید با درستنویسی ی پَیاپَی سرانجام روز-ی سره‌گرا خواهید بودن.

1 پاسخ

0 تراز
پاسخ داده شده مهر 19, 1398 از سوی مرزبان (156 تراز)
نخست انکه  بی این ژاز خایی و یاوه میتوان به زیبایی پارسی گفت  و دیگر انکه با انکه  ان گمشه ای را خوار میدارم سخنش چندان نادرست نیست و بهرام گور و خسرو پرویز یبان تازیان میدانستند و دانستن زبان  دیگری نابخردی نیست و سدیگر انکه پارسیان و تازیان بیش از سه هزار سال با هم زندگی کرده و با هم آمیخته اند و از هم گرفته اند و فرهنگ و نویسندگی و سخناوری بزرگان ما امیخته به سخن ایشان شده  و پیش از خسروپرویز نیز بسیاری  امیختگی در این دو گروه بوده و بسیار از هم گرفته اند و با دانستن زبان همسایه بهتر میتوان نیک و بد روزگار را دریافت و اگر تازیان را دشمن میداری و کینه در دل میپروری و از گفتار زرتشت سر باز میزنی هم باز باید زبان دشمن را دانست  پس ان به که ابلهی یکسو نهی و یکسویه نبینی

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
1 پاسخ 122 بازدید

407 پرسش / گفتمان

421 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...