زوان پارسیک میانیک را باززیوانده اند

0 تراز
29 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 22, 1397 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,543 تراز)
ویراست در خرداد 9, 1397 از سوی ВОСПУҲР
http://www.parsig.org

اندر این پایگاه زوان میانیک پارسیک را دوباره برای کاربرش روزانه زیونده کرده اند. بسیار پروا کنید که این زوان با زوان بنیادیک میانیک پارسیک ناهمسان است. هراینه ناهمسانی بسیار نیست بژ باید دانستن این زوان جدا از زوان کهن است. بنیادان-ی (اصول) که برای واژه‌سازی و واژه‌یابی به کار برده اند را روشن نکرده اند. به همین کرکوز میشاید واژگان نادرست را از گوناگون زوانان اندر زوان نو برای اندریابان (مفهوم) تازه که اندر گدردگ نبوده به کار برده اند. و یا اینکه شیوگان واژه‌سازی نادرست پارسیک نو  را اندر زوان میانیک پارسیک نو به کار برده اند.

به تازگی نیز ویکیپدیا ی پهلویک ساخته است. بدبختانه این زوان بیشتر از اندازه اندر خلش (نفوذ) زوان پارسیک نو جای دارد و همه ی واژگان نادرست پارسیک اندر کالبد زوان پهلویک جای داده میشود.

پاسخ شما

برای افزودن پرونده های ( FILE ) گوناگون و فرتورها به گفتمان/پرسش ، نخست پرونده یا فرتور خود را در تارنماهای ویژه ی بارگزاری مانند Picofile.com بارگزاری نموده و سپس پیوند ( LINK ) آنرا در بخش "پیوندگزاری " ( برای پرونده ها ) و "افزودن فرتور" ( برای فرتورها ) جای دهید ، پس از جایگیری پیوند، پرونده یا فرتور شما بنمایش در خواهد آمد .
نام شما:
رایانامه ی شما نمایش داده نخواهد شد
خواهشمندیم به این پرسش پاسخ دهید >
برای گذشتن از پدافندشماره و نادیده گرفتن آن , خواهشمندیم درون شوید یا نام نویسی کنید.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
1 پاسخ
0 تراز
1 پاسخ
+1 تراز
1 پاسخ
+3 تراز
2 پاسخ
...