افسانه ی پارسیک سره، آیا سره‌گرایی خنده‌دار است؟

0 تراز
113 بازدید
آغاز گفتمان فروردین 13, 1396 در زبان و گویش از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
فریانگ = محبوب (friyânag hamriša bâ friend)
اگر پارسیک سره افسانه است ما هر چه بیشتر به این افسانه نزدیک خواهیم شدن. افسانه بودن یا نبودن پارسیک سره چیز-ی از کوششمان نکاهاند. میانه‌روی نیز ما را اندر تنگنا نهد. سره‌گرایی برابر افراطگرایی نیست. سره‌گرایی برابر با کوشش بیپایان و بیمرز برای هرچه بهتر کردن زبان فریانگمان است. ما شکوه پارسیک را به اوج خواهیم رساندن. خنده ی نادانان بر دانایان چیز-ی تازه نیست.

گفتمان های پیشنهادی

+1 تراز
2 پاسخ 119 بازدید
...