کاربر Mahdi Kamali

زمان هموندی 3 سال (از اردیبهشت 8, 1395)
گونه ی کاربری: کاربر هموند
نام: مهدی كمالی
جایگاه زندگی: تپورستان ایران
زادسال:
درباره:

چکیده ی کارکرد Mahdi Kamali

ترازبندی: 68 تراز (جایگاه #11)
پرسش ها/ گفتمان ها: 1 (1 گزینش برای بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 5
دیدگاه ها: 15
شمار ترازبندیها: 1 گفتمان/پرسش, 0 پاسخ
ترازهای داده شده: 1 تراز خوب, 0 تراز بد
ترازهای گرفته شده: 2 تراز خوب, 0 تراز بد
...