برابر پارسی انسان چیست؟

+1 تراز
240 بازدید
آغاز گفتمان اردیبهشت 5, 1395 در زبان و گویش از سوی ورجاوند (739 تراز)
درود

برابر پارسی انسان چیست؟

3 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده اردیبهشت 6, 1395 از سوی فرزند ایران (2,069 تراز)
برگزیده شده اردیبهشت 6, 1395 از سوی ورجاوند
 
بهترین پاسخ

درود بر شما

با آزرم (احترام) به پاسخ ارته زوستر گرامی برابر واژه ی انسان در زبان پارسی واژه ی "مردم" است . این واژه اکنون بگونه ی جمع برای انسان ها بکار می رود که نادرست است و مردم تنها بمعنی انسان و یک تن می باشد و جمع آن مردمان است .

سرنویس بخش آفرینش انسان در شاهنامه چنین است :

"گفتار اندر آفرینش مردم"

نمونه هایی از کاربرد این واژه در شاهنامه بجای واژه ی انسان عربی :

بد و نیک بر ما همی بگذرد

خردمند مردم چرا غم خورد

فردوسی

تو مر دیو را مردم بد شناس

کسی کاو ندارد ز یزدان سپاس

فردوسی

دارای دیدگاه اردیبهشت 6, 1395 از سوی اوهردخت (67 تراز)
باز من میگم استاد ادبیات هستید میگید نه!
ارته زوستر نام یکی از شاهزادگان دربار داریوش است.نایاب اما از دید من نامی نیکوست
دارای دیدگاه اردیبهشت 6, 1395 از سوی ورجاوند (739 تراز)
درود
در فرهنگ پارسی معین واژه مرد به چم انسان نیست و مردم هم اسم جمع است.بنابراین استاد معین آن رانادرست نوشته است؟
دارای دیدگاه اردیبهشت 6, 1395 از سوی فرزند ایران (2,069 تراز)
درودی دگربار
با آزرم و کرنش به پیشگاه استادان ارجمند ادب پارسی ، یادآورم می شوم که بیشتر فرهنگ ها بر پایه ی چیزهای متداول در جامعه نوشته شده است و بسیاری از واژگان را همانگونه که در همان زمان در میان مردمان جامعه روان بوده است ، آورده و معنی کرده است . اگرچه استاد معین یکی از کسانی بوده است که بسیار به ریشه ها نگریسته است . اما آنچیز که روشن است ، جمع نبودن واژه ی مردم می باشد که همانگونه که در بالا آورده شد ، مردمان جمع مردم است .
دارای دیدگاه اردیبهشت 6, 1395 از سوی ورجاوند (739 تراز)
با سپاس فراوان از شما هم میهن ارجمند و فرهیخته
+1 تراز
پاسخ داده شده اردیبهشت 5, 1395 از سوی اوهردخت (67 تراز)
درود بر شما.

این واژه برابر ویژه ای برای خود ندارد...اما در نوشته های اوستا با واژه هایی همچون

دشمن(دش+من)دش برابر بد و من برابر انسان است (یعنی انسان بد) یا

هومن که برابر (انسان خوب)است که بسیار در نوشته های اوستا یافت میشود.

در کتیبه های هخامنشی و پهلوی نیز به جای انسان واژه ی مرد را به کار میبرده اند.

مانند واژه ی جوانمرد یا نامرد که دختر وپسر ندارد و برای همه به کار میرود.

سپاس از شما برای کوشش برای پیدا کردن واژه های پارسی
دارای دیدگاه اردیبهشت 6, 1395 از سوی ورجاوند (739 تراز)
به گمانم دشمن به چم ضد من است همانند دشنام که به گمان به چم ضد نام است.
دارای دیدگاه اردیبهشت 7, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
من به مانیک اندیشیدن است.
اگرچه پارسی انسان (human) مردم است بژ(ولی) چون مردم  (people) کاربریهایی دیگر هم دارد بهتر است از مَشیا بهره بریم.
0 تراز
پاسخ داده شده اردیبهشت 11, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,544 تراز)
اگر واژۀ آدم ریشه اندر اوستایی (eyudaman) داشته باشد توان آن را به کار بردن.

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
3 پاسخ 242 بازدید
+2 تراز
0 پاسخ 159 بازدید
+1 تراز
2 پاسخ 1,950 بازدید

407 پرسش / گفتمان

421 پاسخ

228 دیدگاه

83 کاربر...