کاربر اوهردخت

زمان هموندی 3 سال (از اردیبهشت 1, 1395)
گونه ی کاربری: کاربر هموند
نام: بهار آهاری
جایگاه زندگی: تهران
زادسال:
درباره:

چکیده ی کارکرد اوهردخت

ترازبندی: 67 تراز (جایگاه #12)
پرسش ها/ گفتمان ها: 2
پاسخ ها: 3
دیدگاه ها: 5
شمار ترازبندیها: 51 پرسش / گفتمان, 15 پاسخ
ترازهای داده شده: 66 تراز خوب, 0 تراز بد
ترازهای گرفته شده: 4 تراز خوب, 0 تراز بد
...