برابر پارسی واژگان زیر چیست؟

0 تراز
229 بازدید
آغاز گفتمان مهر 11, 1395 در زبان و گویش از سوی اوهردخت (67 تراز)
ویراست در مهر 12, 1395 از سوی اوهردخت

درود بر همراهان گرامی.

پرسشی دارم,برابر پارسی واژگان زیر چیست؟!

خواهش میکنم مرا یاری کنید

سپاس

واژگان:

نقطه

درس

نتیجه

ولی

غبطه

3 پاسخ

+1 تراز
پاسخ داده شده مهر 11, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
ویراست در 17 اسفند 1397 از سوی ВОСПУҲР
نقطه : خجک xajak، تیل یا دیل نیز هست بژ ریشۀ آن را ندانم

درس : شاید از ریشۀ اوستاییک  daresa باشد، اگرنه آموزه  âmuza برابر-ی دیگر برای آن است.

نتیجه : پَیایَه payâya (پیامد نادرست است)، هچِشیک hačišīk(میانیک پارسیک [پهلویک])، پَتوَر patvar (سغدیک)

ولی : بژ bež (پارتیک)، پن نیز هست بژ ندانم ریشۀ آن چیست یا آیا واژه -ای درست است؟

غبطه : پژهان požhân
دارای دیدگاه مهر 12, 1395 از سوی اوهردخت (67 تراز)
سپاس از شما دوست گرامی
+1 تراز
پاسخ داده شده مهر 12, 1395 از سوی فرزند ایران (2,036 تراز)
درود بر شما

با سپاس از دوست گرامی ВОСПУҲР - من نیز 3 برابر زیر را پیشنهاد می کنم .

برای واژه ی غبطه می توان از "دریغ " بهره جست .

برای واژه ی نتیجه می توان از "برآیند" بهره جست .

برای واژه ی درس می توان از " آموزش " بهره جست .
دارای دیدگاه مهر 12, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
روشنگری
به جای نمودن درستتر است از کردن بهره برید چون کردن با نمودن فرور(فرق) دارد و اندر زبان پالوده و هَندمند (باقاعده) هر واژه باید به مانیک خویش به کار رفتن.
اگر دقت کنید میبینید که درستتر است به جای داشتم از دارم بهره برید زیرا اکنون با گدرده (گذشته) فرور دارد.
اندر زبان پالوده  یا پارسیک سَرَه  میکوشیم از درستترین و نزدیکترین و نامجازیترین یا واقعیترین و ناچندمانیکترین  یا یک مانیک (یکمعنایی ) برابرها  بهره بریم تا اندر آینده نیاز-ی به جایگزینی با واژگان بهتر و واژگان نامبهم نباشد. واژگان -ی که میتوانند چند مانیک داردن (داشتن) برابرها-یی  خوب نخواهند بود.
اگرچه برایند کمابیش درست و خوب است با این همه باید بدانیم زبان سره به واژگان سره و درست نیازمند است. پس برابرها ی کمابیش درست یا مجازی یا نزدیک فدای واژگان بهتر و درستتر خواهند شد. برخ-ی از برابرها ی بوندکانه (کاملن) درست نااشنا یا هتا دشوار اند و نباید از آنها چشم پوشیم و واژگان چندمانیک (چندمعنا) و مجازی را به جای آنها به کاربریم.
دریغ  deriq به جای تاسف به کار رود و برابر پژهان نیست اگرچه شاید تا اندازه ای مانیکانه (از نگر معنایی) به غبطه نزدیک باشد. برخ-ی افسوس را به کار برند که نادرست است چون مانیک درست آن تمسخر است.
آموزش اسم مصدر  است و برابر با تعلیم  هنگام-ی که درس اسم است نه اسم مصدر و برابر آن آموزه که اسم است ،درست است.
+1 تراز
پاسخ داده شده مهر 17, 1395 از سوی کمال

نقطه = بخش، تیل، خَجَک، خال، دیل، لبه، میانه، نوک 

 درس = آموزه

نتیجه = بازده، برآمد، برآیند، پیامد، دست آورد، ره آورد، سرانجام، فرجام، هوده 

ولی = مگر، واژه ی ولی (= اما) پارسی است

غبطه = آرزومند، افسوس، پُژهان، دریغ، سود، شادمانی

دارای دیدگاه مهر 17, 1395 از سوی ВОСПУҲР (1,496 تراز)
این همه برابر میتواند گیج کننده بودن. و چند برابر ناهمسان برای یک مانیک واژۀ بیگانه ناروا است.
ولی را پارسیک دانسته اند آیا کس-ی ریشه درست آن را داند؟

گفتمان های پیشنهادی

0 تراز
1 پاسخ
0 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 16, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
+2 تراز
0 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 17, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
+1 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 17, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
0 تراز
1 پاسخ
آغاز گفتمان خرداد 17, 1395 در زبان و گویش از سوی mziefum1372 (226 تراز)
...