داستانزد ایرانی

هر چه نپاید دلبستگی را نشاید

شایسته نیست وابسته ی چیزهای ناپایدار شویم

پیشنهاد ویژه
دیدگاه کاربران


عظمت فردوسی و شاهنامه