داستانزد ایرانی

ماه همیشه پشت ابر نمی ماند

نهانی ها روزی آشکار می شود

پیشنهاد ویژه
دیدگاه کاربران


نام دریای پارس در شاهنامه