داستانزد ایرانی

از دل برود هر آنکه از دیده برفت

هر کس را مدتی که نبینی کم کم از یاد و دل تو میرود

پیشنهاد
پیشنهاد ویژه
دیدگاه کاربران


کتاب محمدرسولی به نام بوفی کور پخش گردید